Někomu život, někomu smrt! 
 
    Právě vyšel závěrečný třetí díl.  Jedinečný příspěvek k novodobým dějinám

    Jaroslav Čvančara Někomu život, někomu smrt

    Trilogie, která překvapí, dílo, které není jednoduché zařadit!

   Chronologicky souvislé dějové pásmo, tak trochu lexikon, antologie i encyklopedie. V tomto provedení a rozsahu jedinečný dokumentární soubor fotografií a dokumentů, které nejsou veřejnosti běžně známé a naprostá většina z nich je uveřejněna vůbec poprvé. Přibližuje mnohé dosud nejasné či neznámé historické skutečnosti, malé příběhy o nevychloubačném vlastenectví, lavírování i zradě. U některého příběhu se autor pozastavuje déle a v krátkých retrospektivách prozradí co předcházelo či co bude následovat. Dokumentuje především úlohu jednotlivce – náročnou, nebezpečnou, vyžadující nejen osobní hrdinství, ale nejednou vedoucí od obyčejného strachu a závisti – třeba až k nestvůrné zaslepenosti, ke zradě.

   Autor chce přispět k očištění odkazu příslušníků domácího a zahraničního odboje od nánosu polopravd, falešných legend a lží. Přispět k objasnění a pochopení složitosti událostí, lidských osudů, úskalí boje se zkušeným, avšak nemilosrdným a brutálním nepřítelem. Vychází většinou z materiálů, z nichž o mnohých jsme doposud neměli ani tušeni, nečetli o nich v žádných historických dílech, nikdy se neučili v hodinách dějepisu.

    Vnímavý čtenář, jenž si je vědom, že pohled do minulosti je vždy ovlivňován přítomností i budoucností, si nemůže nevšimnout jasných záměrů i jistých „zakódovaných“ poselství mezi řádky. Ano, utajování mnohých faktů, absence materiálů, nedostatečná přístupnost k archivním pramenům, vůle či nevůle mocných, snažících se čas od času dějiny přepsat, směřuje až do naší doby.

    Někomu život, někomu smrt je o českoněmeckých vztazích. Čs. odboj za druhé světové války stále zůstává nejen pro českého, ale i pro zahraničního čtenáře nedostatečně zmapovaným a historiky a publicisty objektivně nezpracovaným tématem. A právě Čvančarova kolekce fotografií a dokumentů sděluje odborné i laické veřejnosti leccos nového. Před čtenářem vyvstávají autentické události určující osud nejen naší země, ale i Evropy a tehdejšího světa. Výčet významných událostí rozhodujícího německo-českého konfliktu dvacátého století, zachycuje téměř všechny klíčové události.

    Někomu život, někomu smrt je však více, než jen poskládanými fotografiemi a chronologickým výčtem událostí. Jasnou, přehlednou, ale zhuštěnou formou se zabývá i sociálními vztahy, změnami, politickými postoji a rozhodnutími.
   Dílo svědčí o autorově pečlivé heuristické přípravě. Je výsledkem více jak dvacetiletého úsilí v badatelské činnosti, terénního výzkumu, rozhovorů s pamětníky, bádání v archivech, včetně dlouhodobé spolupráce s předními našimi i zahraničními historiky a archivy.
    Je třeba si přát, aby se dílo dostalo k těm, kterým je určeno, aby se dostalo k zájemcům o historii – především k mladé a nejmladší generaci, neboť se jedná o výjimečný materiál.

   Působivost a autenticita díla je pozoruhodná. Spojení jmen, dat a zhutnělých komentářů s neoblomnou řečí fotografií, často čtenáři bere doslova dech... Vždyť některé fotografie zachycují pozoruhodné, až neuvěřitelné momenty, motivy lidského chování a spletitosti osudů.
   Fakta, data, fotografie a dokumenty tak samy vypráví a přitom netrpí ve vztahu k minulosti žádnou sentimentalitou. Navíc, poskytují prostor pro čtenářovy úvahy a názory. Ten je doslova vtažen do tehdejší reality. Možná stráví nad knihou celou noc a ani si nevšimne, že uplynula…
   Je dobře, že každý jednotlivý díl tvoří uzavřený celek. První díl, mapující období 1939-1941, tvoří 351 stran a 1478 fotografií, začíná krátkou historizující výtvarnou koláží mapující minulost od úsvitu českých dějin až do přelomu let 1938-39. Samotná kniha zachycuje první dny a týdny okupace, vznik odbojového hnutí – hlavní představitele, počátky vojenského odboje v Polsku a ve Francii, souvislosti se zahájením druhé světové války, události 17. listopadu 1939, vývoj okupační správy a nacistického bezpečnostního aparátu, strategicko-taktické koncepce a metody germanizace, protižidovská opatření, vznik čs. armády v Agde, pád Francie, formování čs. vojenské jednotky ve Velké Británii, na Středním východě, budování radiospojení. Portréty příslušníků Východní skupiny čs. armády v SSSR, účast letců v Bitvě o Anglii i strategickém bombardování hitlerovského Německa. Napadení SSSR, první výsadky z Velké Británie a SSSR a další nárůst odbojového hnutí v Protektorátu, obrana Tobrúku a události prvního stanného práva .

   Druhý díl má 353 stran a 932 fotografií. Autor se v něm soustředil na roky 1941-1943. Přiblížil důležité mezníky – období po napadení SSSR, nástup Reinharda Heydricha, atentát na Heydricha, podrobný obrazový popis událostí tzv. heydrichiády, tragédii Lidic, Ležáků, likvidaci vůdčích osobností odboje. Podstatnou část věnoval výsadkům ze Západu na území Protektorátu Čechy a Morava, radiospojení a zhodnocení atentátu v souvislosti s plným uznáním Benešovy exilové vlády a definitivním odvoláním Mnichova ze strany Británie a Francie.
   Závěrečný, třetí díl tvoří – 415 stran a 1938 fotografií. Autor se zabývá obdobím 1943-1945, akcemi domácího odboje, nacistické okupační moci a její metody propagandy ve světle zásadního obratu ve vývoji  války – porážky u Stalingradu. Zabývá se vznikem Kuratoria pro výchovu mládeže, všímá si výcviku a formování čs. vojenské jednotky ve Velké Británii, SSSR i na Středním východě. Naděje, iluze a realita – politické aktivity prezidenta Beneše a vzájemný vztah domácího a zahraničního odboje. Vyvrcholení partyzánské činnosti na Slovensku, v Čechách a na Moravě, Karpatsko-dukelská operace, obléhání přístavu Dunkerque a Pražské povstání. Autor si všímá nejen zapomenutých oběti domácího odboje, ale i porevolučních excesů, tzv. divokého odsunu Němců a potrestání válečných zločinců a kolaborantů. Kniha končí odchodem armád USA a SSSR z území ČSR, jakýmsi účtem za osvobození a historizující výtvarnou koláží mapující období od roku 1947 až do přelomu let 1989.
   Pro snadnější orientaci je každá kniha rozdělena do sedmi kapitol, vybavena přílohou obsahující význam použitých zkratek a pojmů, jmenný rejstřík, odkaz na prameny a literaturu, včetně jmen vzpomínek pamětníků. Nechybí poděkování všem osobám a institucím za pomoc při sbírání materiálu. Celé dílo tedy představuje dohromady 1119 stran a 4348 fotografií.

   Všechny tři díly vydalo nakladatelství Laguna, knihy jsou dohromady 8,5 cm silné, polygraficky zpracované na formátu 24,5 x 33 cm. Matné desky s graficky vytvrzeným snímkem hajlujícího davu. První díl je laděn do hnědého tónu, druhý je černý a třetí zelenkavý. Na přední straně je československá trikolóra s vyznačením období, které mapuje.

    Předcházející díly jsou beznadějně vyprodány, avšak nakladatel zvažuje jejich dotisk.
 
    Knihy objednávejte na adrese:
    Nakladatelství Laguna,
    Zimova 625/3,
    142 00 Praha 4,
    tel: 602391231 nebo 602322387,
    fax 241715401,
    e-mail: lagunapraha@quick.cz
 Tuto vydavatelskou anotaci poskytl autor trilogie historik Jaroslav Čvančara.
Pro Zpravodaj 3.1.2008 připravil a ilustrační reprofoto obálky prvního dílu trilogie poskytl Antonín Nešpor