Postav si své Lidice!  
 
    ( výzva všem, kterým nechybí cit a smysl pro odpovědnost k historii i budoucnosti )
 

    Jméno Lidic je a do budoucna by mělo být symbolem úsilí za svět bez válek a násilí, současně pak i nadějí pro šťastný a spokojený život.

    Heslo “ Lidice budou žít”, se za široké podpory domácí a světové veřejnosti hned po válce naplnilo. Byly postaveny nové Lidice, ve kterých získaly své nové domovy přeživší lidické ženy a děti.

    Od položení základního kamene v květnu 1947, uplyne letos již 61 let. Za toto období, i v naší obci došlo k výměně přibližně dvou generací jejich obyvatel. Lze konstatovat, že úroveň bydlení je v obci nadstandardní, díky odpovědnosti zasvěcených architektů, kteří jí dali do vínku jedinečnost a výjimečnost /autoři Hilský,Marek a kol./. Vynikající urbanistické a architektonické řešení obce jako celku , je postupně doceňováno až nyní.

    Lze tak hovořit o nadčasovém řešení celého projektu.

 

    Proč takový úvod ?

    Je to proto, že v současné době vrcholí v obci Lidice přípravy na zahájení výstavby rodinných domů na ploše více jak 14 ha. Obec má schválen Regulační plán, který v zástavbovém území počítá s cca 120 novými rodinnými domy. Chybí však řešení pro další stavby občanské vybavenosti a celková vize o konečné podobě obce.

    Z dosavadního průběhu jednání v Obecním zastupitelstvu /jehož jsem členem/, je ale zřejmé, že OZ v záležitosti rozvoje obce nemá zcela jasno. Není to jen otázka celkového počtu RD, ale i nezkušenost místní samosprávy s tak velkým a na výsost odpovědným rozhodnutím o dalším rozvoji obce. K celé situaci přispívá i absence zájmu spoluobčanů na veřejném dění.

    Domnívám se, že povinností nás všech, občanů Lidic i veřejnosti, zejména pak odborné, by měla být účast na veřejné diskusi, týkající se dalšího rozvoje obce.

    Rozhodnutí o finálním stavebním záměru, by se neměla stát pouhým hlasovacím aktem několika málo členů OZ!

 

    Tady jde totiž o víc !

    Jde mj. o odpovědnost vůči těm, kteří stáli u zrodu myšlenky poválečné výstavby obce, těch, kteří z hlediska nadčasovosti dokázali na vysoké profesionální úrovni vytvořit výjimečný urbanisticko-architektonický celek, který lze nazvat jakýmsi “skvostem” v novodobých dějinách architektury, poválečného Československa.

    Ne náhodou, je v dobových dokumentech Společnosti pro obnovu Lidic z roku 1946 uvedeno ” Lidice se stávají a budou symbolem výstavby republiky, a to zavazuje! “.

    Jde o to, navázat na již vybudovanou zástavbu s takovou nadčasovostí, jak ji nastavili naši předchůdci.

    Pokud se udržení vzhledu obce stane hlavní kritériem i nové zástavby, pak z ní plynou přinejmenším tři podmínky, které bude nutné dodržet:

    - stejnou velikost domů cca 120 m2, včetně členění do typů. 
    - hustotu zástavby - parcely cca do 1000m2
    - kontinuitu proporcionality skladby domů i stávající strukturu a směřování ulic

    Pro Lidice byly v poválečné historii vyprojektovány 4 základní typy rodinných domů, na původních plánech označené velkými písmeny A,B,C D. Typ A jsou dvojdomky, jejichž pravá i levá část je osově souměrná. Domy typu B jsou všechny stejné a jsou orientovány po délce vždy kolmo k vozovce. Dále je zde typ C uložen rovnoběžně s ulicí a ve dvou zrcadlových variantách. Rovněž tak typ D má dvě zrcadlově souměrné varianty.

    Představíme-li si jednotlivé ulice, pak zjistíme , že se od sebe liší právě zasazením jednotlivých typů domů. Tam kde šla zachovat jistá pravidelnost ve střídání, jsou po obou stranách vždy všechny 4 typy. Kde se nedostávalo prostoru nastoupil typ D.

    Skladbou jednotlivých typů domů v ulicích bylo dosaženo dojmu částečné podobnosti, nikoliv avšak uniformity.

    Je zřejmé, že v budoucnu bude vnitřní uspořádání RD vycházet z požadavků individuálních stavebníků. Chceme-li však dodržet jednotný ráz obce, vnější ráz domů by měl být zachován .

    Teprve čas totiž prověří, zda jsme se rozhodli správně, zda jsme se vší odpovědností vybrali to nejlepší řešení.
 

    A nyní o co jde ?

    Jde o to vyvolat diskusi , jejímž cílem je nabídnout objektivní pohled na další rozvoj obce. Výsledkem této polemiky by mělo být poznání názorů obyvatel a odborné veřejnosti k jednotlivým otázkám typu:
 
    - urbanistické řešení nové výstavby s ohledem na stávající zástavbu
    - komplexnost řešení včetně sféry služeb
    - další náměty a připomínky zásadního charakteru vedoucí k optimálnímu řešení rozvoje Lidic

    Proto jsou všichni čtenáři, kteří mají zájem se zapojit do diskuse na téma “Postav si své Lidice” zváni k aktivní účasti. Mohou se vyjádřit graficky na plánu obce ve stávajících hranicích. Stačí si plán vytisknout a nabrousit tužku, nebo popustit uzdu fantazii prostřednictvím PC a zaslat svůj neanonymní názor včetně grafického návrhu na adresu Zpravodaje. Návrh bude se souhlasem jeho autora bezprostředně otisknut.
 
 
 

Ing. Vladimír Kovačík
Člen OZ Lidice
Lidice 31. ledna 2008
 

 
Kliknutím na plán obce si můžete stahnout obrázek pro tisk ve větším rozlišení (2400x1450  356kb)
 


Pro Zpravodaj 31.1.2008 po dohodě s panem Kovačíkem připravil a plán obce pro potřebu článku sestavil Antonín Nešpor  letecký snímek: Milan Petřiščák, sponzor stránek.