Dopis obyvatel Lidic řediteli Památníku Lidice.
 
 
Památník Lidice, 
k rukám pana ředitele,
Tokajická 162
273 54  Lidice
 
 
Vážený pane řediteli,

    zasíláme Vám jako přeživší lidické ženy , jejich potomci a lidické děti prohlášení k  projektu Rozeznění -  Lidice 2012, který má být uveden při příležitosti letošní pietní vzpomínky na vyhlazení Lidic.  Projekt realizuje občanské sdružení Sonosféra. 

    Z posléze uvedených důvodů odmítáme, aby tento projekt byl součástí Památníku Lidice (PL)  a území, jež se stalo dějištěm masakru lidických mužů a jehož pieta musí být zachována. PL, přeživší  ženy a děti a jejich potomci mají právo ovlivňovat, co bude součástí pietního území a náplní PL. Pro dosud žijící pamětníky a jejich potomky je území bývalých Lidic  místem jejich domovů, odpočinku jejich nejbližších, a proto hájí jakékoliv narušení a zneužití  tohoto pietního území. 
 
    Domníváme se, že projekt o.s. Sonosféra svým obsahem doslova znevažuje lidickou tragédii. Projektu vytýkáme dvě zásadní věci - části obsahu, které nezobrazují život obce, tak jaký skutečně byl v období před lidickou tragédií, a způsob financování. 

    Osud Lidic je často předmětem uměleckého zpracování. Jsme si vědomi toho, že každý autor uměleckého díla má nárok na svoji invenci a uměleckou licenci. V případě projektu Rozeznění - Lidice 2012 však o umělecké dílo v pravém slova smyslu nejde a umělecká volnost tak nemůže být dána. Protože má být projekt realizován přímo na pietním území, posluchači budou zdramatizované rozhovory považovat za realitu. V takovém případě mají realitě odpovídat, celkový obsah projektu má projít připomínkováním těch, kterých se dotýká a jejich připomínky mají být respektovány a bez dalšího přijaty.

    Vedoucí projektu  manželé Faltýnkovi, spolu s autorkou textu Terezou Semotamovou, zneužili pro svůj osobní záměr důvěřivě sdělené informace a vzpomínky jednotlivých, dosud žijících pamětníků, či jejich dětí. Zacházejí s těmito údaji neodpovědně a svévolně. Dopustili se dokonce vědomých lží  (případ Kubík). Ke konzultaci nám předložili jen malou část textu v době, kdy už byl projekt prakticky hotov. Z  té malé části textu ,  kterou jsme dostali jen pro forma k připomínkám, jež ovšem nebyly zapracovány,  je patrné, že záměrem autorů je vylíčit život v obci historicky nereálně a vzbudit v posluchačích dojem, že v období protektorátu a hlavně po heydrichiádě si lidé v Lidicích žili poklidným životem bez ohledu na to, že denně slyšeli o masových vraždách páchaných na jejich spoluobčanech. Dodnes nám realizátoři projektu zatajují kompletní  text, odmítli jej komukoliv poskytnout s odvoláním na autorská práva Terezy Semotamové. Tato okolnost  je velmi podezřelá, jakoby stále cosi skrývali a nám lidickým autoři nedůvěřují.  Jak máme  my uvěřit jejich záměru, že nepoškodí pověst Lidic, když ještě měsíc před spuštěním projektu celý jeho text neznáme. 

    Projekt Rozeznění - Lidice 2012 byl podpořen darem Sudetoněmecké kanceláře v Praze (SKS) reprezentující zájmy sudetských Němců v Praze. Ačkoli usilujeme o smíření mezi českým a německým národem a rozlišujeme mezi německým národem a nacisty, nemůžeme zapomenout, že to byli právě sudetští Němci, kteří nás v noci 10. června  1942  vyháněli z našich domovů. Odmítáme, aby byly  PL a obec Lidice jakýmkoliv způsobem spojovány s přijetím daru od SKS, byť v tom smyslu, že na území bývalých Lidic bude realizován projekt s podporou SKS. 
Z důvodů výše uvedených projekt v celé jeho šíři odmítáme a věříme, že se najdou lidé, kteří podobný audiovizuální projekt zrealizují s dostatečnou pietou a především respektem. 
 

V Lidicích 4.května 2012

 
 
 

  Dopis podepslao 23 občanů k datu předání zastupitelům OÚ Lidice, na zasedání konaném dne 9. května 2012Pro zpravodaj 12. května 2012 dle svolení zástupců občanů podepsaných pod dopisem připravil Antonín Nešpor.