Dnes, 16. června si připomínáme 75. výročí zavraždění
    26. Lidických občanů na Kobyliské střelnici v Praze.
    Mezi nimi i sedm žen a dva patnáctiletí chlapci.
 
Marie Frühaufová č.p. 37 
 
roz. Horáková, narozena dne 20. února 1919 v Lidicích. Měšťanskou školu navštěvovala v Buštěhradě. V roce 1937 se provdala za Františka Frühaufa, s kterým žila v Praze. Po roce se jim narodil syn Jiří, který byl s ostatními lidickými dětmi zavlečen do Německa a je dosud nezvěstný. Manželé Frühaufovi často dojížděli z Prahy do Lidic na návštěvu. Při jedné takové návštěvě byla  Marie  Frühaufová zatčena, odvezena s příslušníky Horákovy rodiny do Prahy a zde zastřelena. 
 
  Bohumil Horákč.p. 73 
 
narozen 1. března 1889 v   Lidicích. Byl vyučen provazníkem, ale pracoval v Poldině huti u vysokých pecí. Měl dvě děti, Josefa a Annu. Syna Josefa dal na studie a ten, po absolvování střední školy vstoupil dobrovolně do československé armády a přihlásil se do vojenské akademie v Hranicích, ze které byl v roce 1937 vyřazen jako poručík letectva a po celou válku pak bojoval v řadách našeho zahraničního letectva. 
 
 
Josef Horák č.p. 72 
 
narozen dne 24. dubna 1885 v Lidicích. Vyučil se zedníkem a pracoval v Poldině huti. Měl dvě dcery, Annu a Marii. V první světové válce narukoval jako voják na ruskou frontu, kde upadl do zajetí a vrátil se až po pěti letech domů. 
   Jeho manželka Anna a dcera Marie byly s ním zastřeleny 16. června 1942 v Praze Kobylisích. 
 
Stanislav Horák č.p. 13 
 
narozen dne 19. října 1897 v Lidicích. Po otci převzal malé hospodářství, kde hospodařil se svou manželkou Anastazií. Dětí neměli. Pracoval na svém hospodářství velmi rád a také svým sousedům často pomáhal. Na zahradě jeho usedlosti byla vykonána bestiální vražda lidických mučedníků. 
Stanislav Horák byl popraven dne 16. června 1942 v Praze v Kobylisích. 
 
Štěpán Horák č.p. 37 
 
narozen dne 1. března 1887 v Lidicích. Vyučil se řezníkem a své řemeslo provozoval v Lidicích až do osudného 4. června 1942, kdy byl s celou rodinou zatčen, odvezen do Prahy a tam se svým synem Štěpánem a dcerou Marii popraven dne 16. června 1942. 
 
Štěpán Horák mladší č.p. 37 
 
syn Štěpána, narozen dne 5. ledna 1920 v Lidicích. Po absolvování obecné a měšťanské školy učil se v Kladně řezníkem, a tam byl i po vyučení nějaký čas zaměstnán. Potom se vrátil do Lidic, kde pomáhal v živnosti svému otci. Týden před lidickou tragedii byl se svým otcem, sestrou a ostatními příbuznými zatčen, odvezen na gestapo do Kladna a zastřelen v Praze dne 16. června 1942 v Kobylisích. 
 
Václav Horák č.p. 72 
 
narozen dne 12. září 1920 v Lidicích, svobodný, hutník, vyučen byl kožešníkem.  
Anastazie Horáková  č.p. 13 (Horákův statek)
 
roz. Štorková, narozená dne 25. dubna 1902 v Lidicích. Provdala se za Stanislava Horáka z Lidic, kde měli hospodářství. Rodina byla bezdětná.
 
Anna Horáková č.p. 72 
 
roz. Zahálková, narozena dne 27. března 1886 v Horní Kamenici. Provdala se za Josefa Horáka z Lidic. Vychovala dvě dcery, Annu a Marii. 
 
Anna Horáková (rozená Wolfová) č.p. 73 
 
roz. Wolfová, narozena dne 13. září 1891 ve Hřebči. V roce 1913 se provdala za Bohumila Horáka z Lidic. Jejich první syn Karel zemřel. V roce 1915 se jim narodil syn Josef a v roce 1920 dcera Anna. Při prvém zákroku v Lidicích byla zatčena a v Praze zastřelena dne 16. června 1942 v Kobylisích společně s ostatními dvacetišesti občany z Lidic. Její dcera Anna měla být popravena až po porodu. Dcera Anna se po třech letech z Ravensbücku vrátila, ale dceru už nikdy neuviděla.
 
Marie Horáková č.p. 72 
 
roz. Sojková, narozena dne 6. srpna 1885 v Kněževsi. Roku 1909 se provdala za Františka Horáka, jehož rodiče měli v Lidicích hospodářství. V roce 1910 si zakoupili dům s polem a hospodařili na vlastním. Ve šťastném manželství vychovala tři děti, dceru Annu a syny Františka a Václava. V roce 1937 jí manžel zemřel. Týden před zničením Lidic byla zatčena, odvezena do Prahy a tam zastřelena dne 16. června 1942.
 
Marie Horáková (mladší) č.p. 72 
 
narozena dne 9. ledna 1923 v Lidicích. Když vychodila obecnou a měšťanskou školu, vstoupila do učení v textilním obchodě v Kladně.
 
Václav Kohlíček č.p. 73 
 
narozen dne 6. ledna 1919 v Buštěhradě. Otec mu brzy zemřel a matka musela. těžce pracovat, aby rodinu uživila.  Václav byl vychován u svého  strýce v Buštěhradě. Když tam vychodil měšťanskou školu, vstoupil do učení v Kladně a vyučil se obchodním příručím. V roce 1940 se oženil s Aničkou Horákovou. 
Když očekávali s manželkou Annou narození dítěte, byl zatčen gestapem při první prohlídce v Lidicích. Jeho dcera Věnceslava se narodila v tajném útulku gestapa v Praze v Dykově ulici 20. Dostala německé jméno Carol Anna, která a údajně zemřela 1.9.1942. Annu odvezli transportem přes Berlín do Ravensbrücku. Až do své smrti Anna věřila, že její dcera někde žije. 
 
Marie Stříbrnáč.p. 33 

roz. Železná, narozena dne 19. února 1894 ve Hřebči.  Vypomáhala v zemědělských pracích až do svého 21. roku, kdy se provdala za Josefa Stříbrného z Lidic. Byla velmi pracovitá a přičiňovala se, aby oba její synové mohli vystudovati. Čtyři měsíce před lidickou tragedií ovdověla. Dne 4. června 1942 byla zatčena se svým synem Františkem, odvezena Gestapem na Kladno a podle stanného práva popravena dne 16. června 1942 v Praze v Kobylisích.

 
František Stříbrný č.p. 33 

syn Marie, narozen 17. října 1917 v Lidicích. Studoval na kladenské reálce, kde maturoval s vyznamenáním. Po maturitě se dal zapsat na vysokou školu technickou, ale pro špatné vyhlídky zanechal studia a vstoupil jako úředník do služeb ředitelství pošt a telegrafů v Praze.  Jako sportovec hrál fotbal a lední hokej za SK Lidice.

 
František Černý č.p. 26 
 
narodil se dne 26. prosince 1907 v Nových Benátkách, kde také navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Vyučil se soustružníkem kovů a vstoupil do zaměstnání v závodech Poldiny huti na Kladně. V dubnu 1942 se přestěhoval do Lidic, kde se jeho manželce Antonii narodil chlapeček. Hoch dostal jméno František a krátce po lidické tragedii zemřel v sirotčinci v Krči, kam byly dopraveny nejmladší lidické děti.
 
Josef Doležal č.p. 93 
 
narozený dne 9. dubna 1927 v Lidicích, navštěvoval ve své rodné obci obecnou školu a měšťanskou školu v Buštěhradě. Potom se učil zedníkem v Kladně. Němci dodatečně zjistili, že je starší patnácti let, odvezli ho do Prahy, a tam byl dodatečně popraven. 
 
Karel Hroník č.p. 75 
 
narozen dne 24. října 1900 v Buštěhradě. Navštěvoval obecnou školu v Lidicích a, měšťanskou školu v Kročehlavech. Potom pracoval v Poldině huti, kam se vrátil i po ukončení vojenské presenční služby. V roce 1924 se oženil s Annou Trnkovou. Byl otcem jednoho dítěte, dcerušky Miloslavy. Jeho manželka i dcera se šťastně vrátily z koncentračního tábora.
 
Josef Kácl č.p. 38 
 
narozen dne 14. února 1912 v Malých Čičovicích. Byl vyučen pokrývačem, ale zaměstnán byl v závodě Poldiny huti jako kovář. Své řemeslo vykonával po zaměstnání, aby si přivydělal. Před zákrokem německých katanů odešel na noční směnu a jeho manželka už ho nespatřila.
 
Václav Kadlec č.p. 11 
 
mladší syn Josefa, narozen dne 3. února 1922 v Lidicích, svobodný, strojní zámečník.
 
Václav Kopáček č.p. 51 
 
narozen dne 19. listopadu 1921 v Lidicích.  Navštěvoval měšťanskou školu v Buštěhradě. Pak se v Praze učil elektrotechnikem, ale po smrti otce musel z učení odejíti a hledati zaměstnání, aby uživil sebe a matku.  Přijal práci v Poldině huti a tam pracoval až do svého předčasného skonu. Byl sportovec a v r. 1942 se stal velitelem sboru dobrovolných hasičů.
 
Jaroslav Müller č.p. 85 

narozen dne 16. května 1913 v Lidicích. Tam také navštěvoval obecnou školu, měšťanskou školu pak v Buštěhradě. V závodech Poldiny huti se vyučil soustružníkem. Na vojně sloužil u pěšího pluku T. G. Masaryka. Po skončení presenční služby vrátil se do závodů Poldiny huti, kde dále pracoval. V roce 1940 se oženil a tři měsíce před jeho násilnou smrtí se narodila jeho dceruška Libuška.

 
Josef Nerad č.p. 54 
 
narozen dne 13. dubna 1927 v Lidicích. Učil se kameníkem v Buštěhradě. Byl odvlečen s ostatními lidickými dětmi a matkami do Kladenského gymnásia. Zde Němci zjistili, že mu již bylo patnáct let, a tak byl poslán do Prahy a s lidickými muži z noční směny a členy rodin Horákových a Stříbrných, dodatečně popraven.
 
Josef Petrák č.p. 6 

narozen dne 18. prosince 1903 v Buštěhradě. Přistěhoval se do Lidic v roce 1927 a byl zaměstnán v Poldině huti. V důsledku hospodářské krize byl ze svého zaměstnání propuštěn a aby uživil svou rodinu, vydělával si příležitostnými pracemi. V roce 1935 byl přijat zpět do svého starého zaměstnání. Po příchodu okupantů byl 17. března 1939 zatčen a bezdůvodně sedm týdnů vězněn. Rodina byla v té době odkázána na obětavou pomoc sousedů. Vychovával tři děti, dceru Jiřinu, syny Miloslava a Zdeňka, které se dosud ke své matce nevrátily. 

 
František Pitín č.p. 92 

narozen dne 17. října 1905 v Buštěhradě. Ženatý, hutník. Jeho syn Jiří přežil válku v dětském útulku v Praze v Krči, se po válce vrátil.

 
Bohumil Pospíšil č.p. 43 

narozen dne 25. října 1890 v Lidicích. Byl zaměstnán jako horník na dole Prago. (Nyní důl Antonína Zápotockého.) Po svém zaměstnáni obdělával své malé poličko. Vychoval dceru Miluši. Den před německým zákrokem byl odvezen do kladenské nemocnice k operaci nohy. V červnu 1942 byl odtud nacistickými vrahy odvlečen a v Praze zastřelen.