039

Jiří Karas

Lidický kostel sv. Martina

 Lidický kostel sv. Martina byl  kostelem farním již od roku 1352. Tehdejší svatyně však  nebyla  příliš velká a zaujímala pouze rozlohu pozdějšího presbytáře  a sakristie.

 Za husitských válek byl  kostel v  letech 1420  a 1421  vypálen a  k jeho  opětovnému zpustošení došlo i za války třicetileté. O tom svědčí skutečnost, že  musel být  v letech  1640 - 1664 společně s farou  nákladně opraven.

 Teprve  v  této  době  k  němu  byla  přistavěna  věž. Nebývalého  rozkvětu kostel  dosáhl za  velkovévodkyně Anny Marie Toskánské, která dala v roce  1729 v obci  postavit nový, mnohem prostornější chrám. Původní presbytář byl  upraven na sakristii, z chrámové lodi vznikl presbytář a k nim byla přistavěna nová loď s vysokou věží. Stavba nového kostela si vyžádala náklady ve výši
7.000 zlatých a byla dokončena  v roce 1732. V následujících dvou staletích  zde byly  křtěny a oddávány celé generace Lidických, konala se zde i poslední rozloučení se zemřelými.
(Ed. Stehlík : LIDICE - Příběh české vsi)

 Kostel byl zničen při likvidaci Lidic německými nacisty po 10. červnu 1942, kdy celá obec zmizela pod povrchem zemským a intravilán původní obce byl nadále až do konce války využíván pro zemědělské účely.

 Teprve po osvobození byly základy některých lidických objektu obnaženy. Byly to základy kostela, školy a Horákova statku a část popraviště - zeď Novákovy stodoly sousedící se zahradou Horákova statku, kde byli Lidičtí muži popravováni.

 S dalším odkrýváním základů jednotlivých domů, ani jejich označení na "Lidické pláni" Lidické ženy nesouhlasily prot, aby se zachoval stav jak nacisté obec pohřbili.

 Obraz Lidického kostela sv. Martina namaloval Jiří Karas, podle skic svého otce Karla Karase.
 Olej na plátně 50 x 40 cm
 Rok. 2010
 

 K vystavení je zapůjčeno ze soukromé sbírky
 

 Fotografie "Boží Tělo roku 1941" - Poslední průvod Božího Těla s družičkami a korouhvemi odchází od oltáře. Pozdější zápis z farní kroniky přináší zprávu:  "Četnictvo z Buštěhradu oznamuje, že průvod o slavnosti Božího těla 7. VI. 1942 je zakázán".

 Fotografii z Božího Těla v roce 1941 pořídil MUDr. Qudo Jeřábek.