Košťany. 

   Pokaždé, když vyjíždíme sázet hrušeò do míst, kde by si u ní místní rádi pøipomínali Lidice, je to i pro nás slavnostní událost.
   Tentokrát jsme vyrazili na severozápad od Teplic je menší mìsteèko zvané Košťany.

   Už o nìkolik rokù døíve jsme zde našli ulici Lidickou a svìte div se, na jejím horním konci i Lidický køíž s nápisem vytesaným do kamene „Lidice, 10. èervna 1942“. Tehdy jsme se zde stavìli cestou z odhalení pomníku vìnovanému Lidickým ženám, které 1.6.1945 právì na Cínovci pøešly hranice do osvobozené vlasti.
 

*  *  *

   Tak dnes 19. øíjna jsme pøijeli k zahradì Mateøské školky v Husovì ulici, kde už èekali místní dìti i dospìlí, aby se zúèastnili výsadby pøivezené hrušnì.

   Pan starosta Tomáš Sváda naší delegaci pozdravil a pøedstavil kolektivu MŠ a pøítomnému panu øediteli ZŠ Mgr. Milanu Sanitrikovi.
   Po té jsme si vyslechli básnièku od chlapce z mateøinky (jehož jméno jsem bohužel nezachytil).
   Pøítomné jsem pozdravil a promluvil o hrušni, kterou z Lidic vezeme a vyzval všechny, aby pøiložili ruku k dílu.
Šlo to ráz na ráz. Dìti se o pøipravené lopatky podìlily.
   Poèasí nám pøálo a v poøadí už  33. hrušeò byla v zemi.
 

*  *  *

   Pøesun do Základní školy na Komenského námìstí netrval dlouho. Obì školy jsou v tiché, na zeleò bohaté západní ètvrti mìsta, kde místní zalesnìná krajina zároveò obklopuje púvodní jámu povrchového dolu Barbora, dnes naplnéné vodou obrovitánského koupalištì  vzdáleného cca 200m od školy.
 Pan øeditel Sanitrik pro nás pøichystal malou exkurzi školou, jejíž chodby jsou velice pìknì vyzdobené dìtskými kresbami.
    Prošli jsem nìkolika chodbami a schodišti až k tìlocviènì, kde nás oèekávaly dìti, se kterými jsme se potkali už v zahradì MŠ a navíc pøišly ještì další dvì tøídy.

    Po úvodní øeèi pana øeditele jsem vyprávìl dìtem jak došlo k Lidicím a pak to o èem  vždy vyprávìla moje maminka - jak to bylo se èleny rodiny Horákù.
    Musím podìkovat všem pozornì naslouchajícím dìtem, které paní uèitelky ani nemusely napomínat, protože je vyprávìní zaujalo.
    Podìkoval jsem i vedení školy a nakonec rozdal kartièky s obrázkem naší Lidické Památné hrušnì.
 

*  *  *
 
    Samozøejmì, že jsme se pøijeli podívat také k loveckému zámeèku, který leží na konci Lidické ulice uprostøed lesa. Sem k Lidickému køíži nás doprovodili pan starosta Sváda, pan øeditel školy Sanitrik i pan Pavel Vrcula, autor instalace køíže i okolo stojících soch Lidických obìtí. Vše vlastnoruènì vyøezal z akátových kmenù.

    Jménem Obèanského spolku Lidice jsem panu Vrculovi za tento ojedinìlý poèin  podìkoval.