Urážejí německý národ.
 
     Ano, urážejí německý národ. Protože nacismus a zarputilou obranu piety k nacismu zakrývají němectvím. Tak se chová skupinka obhájců existence pomníku nacistů z Nového Boru na severu České republiky. Česky tištěné německé noviny mf Dnes v posledních dnech uveřejnili několik článků redaktora Jana Šebelky, jehož články v minulosti svědčili o jeho špatné informovanosti v dané věci.
    To mu ale vůbec nevadí, aby se svými články vystupoval v tomto listě zcela suverénně jako hlasatel jediné pravdy.
Vzal si k tomu spojence nadmíru povolané.
    "Publizist"  Tichý, který je v poslední době dokonce pasován na historika, je ve věci vzniku tohoto ostudného pomníku nacistů od samého začátku. On to byl kdo se také na stránkách mf Dnes chlubil, že k povolovacímu jednání zastupitelů o postavení pomníku, zpracoval tzv. Závěrečnou zprávu. O ní dokonce prohlásil, že je zpracována jednostranně.
Připustil, že by mohl možná pátrat (tedy nepátral) po informacích z druhé strany (mfDnes 8. 10. 2007).

    První žádost pozůstalých o umístění pamětní desky nad místem popravy na budově dnešního Městského úřadu byla v závěru roku 2005 zamítnuta.
    Počátkem roku 2006 byla předložena další žádost. Požadováno bylo povolení k postavení pomníku na Lesním hřbitově v Novém Boru. Přes vznesené pochybnosti o tom zda se nejedná v případě na pomníku uvedených jmen o fašisty, byli zastupitelé ujišťováni, že nikoliv a že o tom je možné, předložit důkazy. Tuto žádost předkládala zastupitelům pracovnice MěZ paní Lovecká které dělal pan Tichý šedou eminenci.

    Dne 20. ledna 2010 veřejně přiznal místostarosta Mgr. Valdman, že od počátku řízení o povolení pomníku věděl o nacistické minulosti těch, kterým byl pomník určen. Zastupitelé byli zjevně podvedeni a dnes již není tajemstvím, že zde sehrál roli skupinový zájem. Zcela určitě to není skupina německých antifašistů.
 
    Dalším spojencem v obhajobě nacistického pomníku se v posledních dnech jeví Karl-Peter Schwarz z Frankfurter Algemeine Zeitung, novin, které se pouze zařadily za Heimatnachrichten a Prager Zeitung. V těchto novinách se všude používá vyjádření: „německé oběti“, „německé obyvatelstvo“, „památka Němců“, „zavraždění Němci“. Za zmínku potom stojí citace:
    „Historie pomníku v Novém Boru by mohla v Praze beze všeho sloužit jako příklad úspěšného vyrovnání se s minulostí, nebýt rozhořčeného a zjevně dlouho připravovaného odporu spolků ovládaných komunisty a nacionalisty, jako je Svaz bojovníků za svobodu, Česká obec legionářská a Klub českého pohraničí“.
    Legionářům se omlouvám za špatné pojmenovaní ale je to podle překladu německého originálu, politologa Bohumila Doležala.

    Na území Evropy de iure končily válečné operace II. SV vyvolané nacistickým Německem jeho všeobecnou kapitulací s posledními sekundami dne 8. května 1945. Některá seskupení nacistických armád se nevzdávala a vedla boj ještě 11. května 1945. Rozprášené jednotky nacistů potom dokonce válčili a drancovali území Ukrajiny, Polska a Československa až do roku 1947.

    Druhý den po oficielním ukončení války 5 nacistů povraždilo 12 obyvatel Boru - svých rodinných příslušníků. Zastřelili svoje děti a ženy a potom spáchali sebevraždu. Pan Tichý ve svých výzkumech uvádí že „byli zastřeleni“. O zvrhlosti této tragedie svědčí fakt, který nelze zamlčet. Nejmladšímu děcku bylo 6 měsíců!? O tomto vraždění není zájem „objevovat“ fakta, psát články kde kam a psát a vydávat romány.

    Vraťme se však k pomníku nacistů, jakým ten pomník skutečně je.

    V roce 1945 po výše uvedeném zločinu novoborských nacistů a několika případech kdy byly odstřelováni vojáci polské a Rudé armády, kteří Nový Bor osvobozovali, bylo vyhlášeno stanné právo v okrese Česká Lípa s nařízením k odevzdání určených předmětů do 24.00 hodin dne 31. května 1945.
    Za neodevzdání zbraní hrozil trest zastřelením. Na neodevzdání loveckých (!) zbraní a zbraní bodných a sečných se tento trest nevztahoval. Každý voják německé armády, se po kapitulaci nacistického Německa rád zbavoval zbraní, pokud neměl v úmyslu dál zabíjet nepřátele říše.

    Dne 2. června 1945 vojáci československé armády spolu s četnickým oddílem znalým poměrů v Boru, provedli důkladné domovní prohlídky v celém Boru u všech obyvatel. U čtrnácti bylo nalezeno rádio, u šesti vojenská výzbroj, výstroj a náboje, u čtyř bodné a sečné zbraně a lovecké pušky, u sedmi střelné zbraně.
 
    U sedmi ilegálních držitelů střelných zbraní, akci velící důstojník, velitel 47. pěšího pluku podplukovník Josef Sekáč vydal rozkaz k jejich zastřelení a ponechání jejich mrtvol pro výstrahu na dobu 24.00 hodin. K exekuci bylo svoláno obyvatelstvo Boru a celý prostor byl hlídán hlídkami armády a četnictva. Během popravy bratr jednoho z popravovaných se dal na útěk, a když na výzvu k zastavení nereagoval, bylo proti němu použito střelby a byl usmrcen.
    Šlo o jednoho z bratrů rachmannových.

    Všichni ostatní, kdo nedodrželi nařízení stanného, práva byli vypovězeni podle citace z rozkazu pplk. Sekáče:
    „Jako osoby neznající kázně vypovídám z úseku za státní hranice směrem severním a MNV jich do 12 hod. po obdržení tohoto rozkazu i s rodinami shromáždí a vojenská stráž je doprovodí jako nežádoucí cizince na státní hranici. S sebou mohou vzíti pro osobu 30 kg zavazadel včetně potravin. Rodiny vyjmenovaných v ad  1 (rodiny popravených - pozn. autora) budou odeslány tak jako výše uvedeno“.

     Mezi vypovídanými byl i nacista, příslušník SS MUDr. Träger. Který záhadně zmizel, a dodnes nejsou věrohodné doklady o jeho případné smrti. To se stalo vítanou příležitostí pro "publizist" Tichého, který do celého případu začal vnášet informace typu „jedna paní povídala“.
    Tak se dozvídáme, že ten esesák byl ubit lopatou nebo že byl vyvlečen během přepravy z autobusu zadními dveřmi, musel si vykopat hrob a byl zastřelen v lese (ač autobus zadní dveře neměl), že kterémusi z popravených byl podstrčen browning, že u kohosi našli starý rezavý bajonet z Prusko-rakouské války.

    Všechny tyto okolnosti pobouřily novoborskou veřejnost a svojí okatou vylhaností vzbudili odpor a snahu o hledání pravdy a pádných dokumentů.

    S přihlédnutím k získaným dokladům a postojům NĚKTERÝCH zastupitelů Nového Boru. Někteří jsou i zastupiteli kraje Liberec. Je podle jednotlivých jmen na pomníku uvedených jediný závěr že:

WERNER Ilse,
LANGER Johann,
HORTIG Eduard,
PODBIRA Eduard,
    Městské zastupitelstvo Nového Boru si váží toho, že jmenovaní v roce 1945 neuposlechli nařízení orgánů státní moci československé republiky k odevzdání zbraní.
 

WERNER Marta
    Městské zastupitelstvo Nového Boru si váží toho, že jmenovaná neuposlechla nařízení orgánů státní moci československé republiky k odevzdání zbraní, byla oddanou nacistkou a také toho, že se nebála veřejně prohlašovat: „Čechům maso neprodávejte, ty musíme vyhubit jako krysy“.
 

RACHMANN Albert
    Městské zastupitelstvo Nového Boru si váží toho, že jmenovaný neuposlechl nařízení orgánů státní moci československé republiky k odevzdání zbraní, dále tuto ukrýval, byl aktivním členem NSDAP vedeným pod č. 6794072/1938, k plné spokojenosti vedení NSDAP organizoval zbrojní výrobu ve svém závodě a k tomu v zájmu vítězství Velkoněmecké říše využíval práci zajatců ze zemí Evropy ve spolupráci s SS a byl spolupracovníkem Sicherheistdienstu.

RACHMANN Heinz
    Městské zastupitelstvo Nového Boru si váží toho, že jmenovaný neuposlechl nařízení orgánů státní moci československé republiky k odevzdání rádií, organizoval spolu se svým bratrem Albertem v jejich závodě zbrojní výrobu k plné spokojenosti vedení NSDAP a k tomu v zájmu vítězství Velkoněmecké říše využíval práci zajatců ze zemí Evropy ve spolupráci s SS.

RICHTER Herbert Franz  ing.
    Městské zastupitelstvo Nového Boru si váží toho, že jmenovaný neuposlechl nařízení orgánů státní moci československé republiky k odevzdání zbraní, byl aktivním členem NSDAP vedeným pod č. 6487503/1938, jako vedoucí výroby v závodě Rachmann organizoval zbrojní výrobu pro vítězství Velkoněmecké říše k čemuž využíval otrockou práci zajatců ze zemí Evropy vězněných v přilehlých pracovních táborech na čemž k plné spojenosti spolupracoval s SS.

TRÄGER Alfréd MUDr.
    Městské zastupitelstvo Nového Boru si váží toho, že jmenovaný neuposlechl nařízení orgánů státní moci československé republiky k odevzdání rádií, byl aktivním členem NSDAP, a příslušníkem SS, organizace Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku označené za ZLOČINECKOU.
 

 Puncem lží je potom na pomníku věta:

    „2. ČERVNA 1945 BYLO PROTI VŮLI MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU ZASTŘELENO PŘED RADNICÍ OSM OBYVATEL NOVÉHO BORU, SLOUPU A JANOVA. TITO OBČANÉ BYLI POHŘBENI DO HROMADNÉHO HROBU ZA TÍMTO HŘBITOVEM.
NÁSLEDUJÍCÍHO DNE PŘIŠEL O ŽIVOT MUDr. ALFRED TRÄGER*1897 NA NEZNÁMÉM MÍSTĚ.
NOVÝ BOR 2006"
 
    Ona první věta o vůli Místního národního výboru je prolhaná tak jako řada jiných vět, kterými se snaží lidé inklinující k nacismu nebo neonacismu obhájit existenci ostudného pomníku nacistů v Novém Boru. Doklad o vůli Místního národního výboru prostě neexistuje, protože ho tento úřad nikdy nevydal.
    Popravené pohřbíval občan německé národnosti pracovník místní pohřební služby, místo vybral sám. Nikdo mu nenařizoval kam. To také o něčem vypovídá a po nacisty prohrané válce se ani není čemu divit.
    Ten Němec věděl, kam patří!

    Závěrem je možné sdělit jen jediné, pokud si Městské zastupitelstvo váží všeho toho, co je uváděno u jednotlivých jmen, je třeba se v Evropě mít na pozoru. Nacisté zakrývali svoje záměry potřebami německého národa, životním prostorem pro Němce, právo Němců o nadřazenost.

    Cesta do Evropy přes pietu k nacismu nevede.

    V roce 1945 nebyl poražen německý národ, byl poražen německý nacismus. Zakrýváním nacismu němectvím je zákeřné a podlé.

Cincibus Zbyněk nejstarší
 
pověřený v této věci jednat za
Československou obec legionářskou
Český svaz bojovníků za svobodu
a Klub českého pohraničí
 
 


Pro zpravodaj 14. ledna 2010 připravil z došlé pošty Antonín Nešpor