<=|   6   |=>   |=>=>
  mužů. Byla rozdělena na tři části: popravčí jednotku, strážní jednotku, skupinu  určenou k odklízení popravených do připravených beden;
- mrtvé odváželi příslušníci SCHUPO týž den. do strašnického krematoria a také  uklízeli prostor popraviště. Zaměstnanci střelnice tuto práci odmítli dělat;
- popravy probíhaly až do začátku července 1942. Dohlížející důstojníci Gestapa se  často střídali, někdy jich bylo přítomno i několik.

     Údaje svědectví správce střelnice Josefa Kopeckého potvrzuje a doplňuje jako správné i výpověď jednoho příslušníka SCHUPO Jana ENDERSe 4). Učinil ji před mimořádným Lidovým soudem v Praze po roce 1945. V ní uvedl:
- náležel ke druhé setnině (pozn.: rotě) policejního praporu SCHUPO;
- jeho setnina byla po vyhlášení druhého stanného práva (pozn.: t.j. od 27. 5. 1942
- 3. 7. 1942) určena ke službě na střelnici v Kobylisích;
- na střelnici byli policisté odváženi auty v odpoledních hodinách pod velením velitele setniny policejního hauptmanna (pozn.: hejtmana, setníka) Maroka a jeho zástupce Meisnera. Tam byli rozděleni do skupin o počtu asi deseti mužů: jedna ke strážní službě, druhá, stejně početná, byla určena k pracovním úkolům ve strašnickém krematoriu a té třetí bylo použito k práci na střelnici. Příslušníci druhé a též třetí skupiny se museli převléci do pracovních oděvů, neboť manipulovali mrtvými těly na střelnici a v krematoriu: odváželi rakve a uklízeli popraviště.
- popravy odsouzených stanným soudem prý vykonávali výlučně poddůstojníci.
 
    Funkci velitele popravčí čety vykonával policejni poručík Meisner. V době, kdy připadla služba na střelnici pro příslušníky 2. setniny praporu Schutzpolizei Böhmen und Mähren, vykonával dozor nad všemi opatřeními ze strany ochranné policie (SCHUPO) setník Marok.
- po vystoupení z auta byli vězňové odváděni do nedaleké kůlny. Odtud je v průběhu  exekucí odváděli na popraviště po deseti osobách vrchní policejní strážmistři  Müller, Franke a Poikert;
- na každého vězně stříleli tři poddůstojnící SCHUPO. Při popravách významnějších  osobností českého  politického,  kulturního nebo veřejného  života byli  účastni  důstojníci SS a policie. Mezi nimi byli i strážmistři justiční služby, kteří přiváželi  odsouzené z věznice na Pankráci;
- výjimečnou popravu měl bývalý ministerský předseda protektorátní vlády generál  čs. armády ing. Alois Eliáš, který byl odsouzen k trestu smrti senátem Lidového  soudního dvora již za I. stanného práva dne 1. 10. 1941. Poprava na pokyn Adolfa  Hitlera nebyla tehdy ihned vykonána; generála Eliáše přivedli na popraviště kobyliské střelnice jako jediného dva policejní strážmistři.

    Vyšší důstojník SS mu zde přečetl rozsudek, bylo mu též oznámeno, že žádost o milost podaná protektorátním prezidentem dr. Emilem Háchou byla zamítnuta a bylo též zdůvodněno prodlení ve výkonu trestu. Generála Eliáše zastřelila popravčí četa pěti poddůstojníků, které velel policejní poručík Meisner. Ostatní odsouzení museli po dobu této popravy na svou smrt čekat. Bylo prý jich tento den (t.j. 19. června 1942) celkem 27. (pozn.: nesouhlasí to s naší evidencí - kdo byly tyto oběti?);

     Výpověd' obou pamětníků - účastníků hromadných poprav na Kobyliské střelnici - dává na řadu otázek poměrně přesnou odpověd' a o pravdivosti zřejmě není proto třeba pochybovat.

    Pro úplnost lze ještě uvést další svědectví místního občana, pamětníka Václava Stacha.  Ten ve vzpomínce uvádí:
- objekt bývalé konírny (viz: "kůlna") byl poslední věznicí odsouzených. Od popravčích  kůlů byl vzdálen asi 50 metrů. Celý prostor popraviště byl uzavřen třemi valy. Při  popravách byly spouštěny motory nákladních aut a autobusů,  aby přehlušily  výkřiky a střelbu;

<=|   6   |=>   |=>=>